Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

11:23
3015 b29a 500
Reposted fromkattrina kattrina viaphilomath philomath
11:22
Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viainsatiability insatiability
11:22
3019 fbde 500
11:22
8248 ec34
Reposted fromciarka ciarka viainsatiability insatiability
11:18
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
11:18
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap vianataliana nataliana
11:17
11:16
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viashadowland shadowland
11:12
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaWeroniikaa Weroniikaa
11:12
6704 0fee
Reposted fromamatore amatore vialikek likek
11:12

August 20 2017

09:45
6992 4c81
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialikek likek
09:45
7489 9026
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialikek likek
09:44
9572 8247 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialikek likek
09:44
4792 6789 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialikek likek
09:41
Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialikek likek
09:40
7142 8373
Reposted fromswojszlak swojszlak vialikek likek

August 15 2017

10:35
Nieproporcjonalnie wiele rzeczy nas dotyczy, które mało nas obchodzą. 
— Happysad
10:34
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg vialikek likek
10:33
Reposted frombluuu bluuu vialikek likek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl