Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

11:52
11:49
6763 c043
Reposted fromcalifornia-love california-love
11:47
7286 7f87
Reposted fromcalifornia-love california-love
11:47
8117 c736
Reposted fromcalifornia-love california-love
11:37
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
11:34
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
11:34
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou
11:30
7856 9254
11:29
Reposted fromtfu tfu viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
11:27
5345 fae4
Reposted fromcalifornia-love california-love
11:26
8289 c77f 500
Reposted frommaniamania maniamania viaodulekkocurek odulekkocurek
11:26
7212 dddf 500
Reposted fromoll oll viaodulekkocurek odulekkocurek
11:25
11:25
Reposted fromjasminum jasminum viaodulekkocurek odulekkocurek
11:25
7090 7dbe
Reposted fromorlikowska orlikowska viaodulekkocurek odulekkocurek
11:24
2062 08ca
Reposted fromSzczurek Szczurek viazoou zoou
11:24
1365 0455 500
Reposted fromoll oll viaodulekkocurek odulekkocurek
11:23
5130 f9e4
Reposted fromoll oll viaodulekkocurek odulekkocurek
11:23
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
11:22
0916 cf25
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl