Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

12:37
7094 d23a
Reposted fromcalifornia-love california-love
12:36
9043 26f3 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
12:30
2141 7f65
Reposted frompiehus piehus viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
12:27
6397 0aa5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
12:26
Śmierć nie jest największą stratą w życiu. Największą stratą jest to, co umiera wewnątrz nas, gdy żyjemy.
— Norman Cousins
Reposted fromzoou zoou
12:26
6290 869b
Reposted fromcalifornia-love california-love
12:18
12:18
9786 4530
malo istotne
12:18
12:16
0616 09c0 500
12:15
7823 7add 500
12:15
12:14
1252 c21c 500
Reposted fromderzw3rg derzw3rg viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
12:14
7090 7235
12:14
1006 5784 500
12:13
5787 7119
Reposted fromoll oll viasarenkabeznozek sarenkabeznozek
12:07
9263 fab9 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
12:07
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić.
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazoou zoou
12:07
0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viazoou zoou
12:06
"Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko."
— Joanna Chmielewska "Klin"
Reposted fromzoou zoou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl