Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

13:34
0006 d341 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
13:33
0013 48cd 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
13:32
9321 48e4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacaataleya caataleya
13:32
5195 556f
Reposted fromskatrix skatrix viameriel meriel
13:32
Reposted fromesste esste viameriel meriel
13:32
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viameriel meriel
13:31
5411 73fc 500
Reposted frommonam monam viaodulekkocurek odulekkocurek
13:31
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viaodulekkocurek odulekkocurek
13:31
1000 948e
Reposted fromGodislove Godislove viaodulekkocurek odulekkocurek
13:30
9966 0747 500
13:30
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viaodulekkocurek odulekkocurek
13:29
13:29
Kiedy osiąga się pewien wiek, życie staje się jedynie procesem ciągłego tracenia.
— Murakami
Reposted fromsfeter sfeter vialonesome lonesome

July 08 2015

11:24
Jak on ładnie się uśmiecha...
Prosto w moje serce.
— W. Wharton
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaparrtyzant parrtyzant
11:23
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek vialonesome lonesome
11:23
11:22
11:22
11:21

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaparrtyzant parrtyzant
11:20
3548 3a8c
Reposted fromlittlefool littlefool viacaataleya caataleya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl